In de Sint-Germanuskerk is er een Broederschap Sinte-Wivina sinds 01 januari 1815. Haar relikwie berust in de parochiekerk van Miskom, waar zij sinds 1815 ononderbroken vereerd wordt. Zij wordt aanroepen tegen volgende kwalen: pleuris, koorts, keelgezwellen, kwade vochten en tegen allerlei kwalen van het vee. Nu wordt ze in Miskom aanroepen voor allerlei keelziekten.

In Miskom waren er vroeger drie grote feesten rond de Heilige Wivina namelijk op de derde zondag van juni, de eerste zondag van december en haar naamfeest op 17 december.

Voor alle ingeschreven leden was er een mis iedere eerste maandag van de maand. 

Wivina stierf in een geur van heiligheid op 17 december 1170 en in 1177 werd zij al heilig verklaard. Haar feestdag is 17 december. 

Als we de litaniën bekijken dan vinden we verschillende uitgaven terug. De oorspronkelijke litanie met gebeden werd goedgekeurd te Mechelen op 21/03/1722 door Van De Cruys S.T.L. ( Librorum ensor ) en werd uitgegeven bij drukkerij A.Swinnen - Arnauts in Glabbeek - een tweede uitgave rond 1928 werd gedrukt bij E&J Uten te Diest op een jaarlijkse oplage van 2000 stuks. Dan is er ook een uitgave gemaakt door drukkerij A. Putseys - Mellaerts uit Glabbeek. De laatste uitgave dateert van 1976 en betreft kopies.

De relikwie ( cuprea formae rotundae ) dateert uit 1911 ( meer bepaald 13 april ) De akte is ondertekend door C. Schuremans ( secretaris ) 

In oude kerkrekeningen van 1791 vinden we een vermelding van onkosten voor traktatie van paters welke tweemaal per jaar de pastoor kwamen helpen op " den aflaat van Sinte - Wivine " Tel daarbij de goedkeuring van de litanie op 21/03/1722 dan zal er al waarschijnlijk een verering geweest zijn voor de oprichting van het broederschap. In 1815 betaalde men bij de inschrijving in het broederschap 40 centiemen en vervolgens jaarlijks 30 centiemen. Tussen 1921 en 1969 waren er 1879 vrouwen en 1542 mannen lid. Voor Miskom waren 275 parochianen lid. Spijtig genoeg is sinds 1970 het ledenbestand niet meer correct bijgehouden. Men telde leden uit niet minder dan 100 dorpen gaande van Aarschot tot Zwartberg. Er is ook weet van minstens twee buitengewone genezingen na een noveen ter ere van de heilige Wivina in Miskom. ( een kindje uit Kumtich en een man uit Waanrode )

Het altaar van de Heilige Wivina draagt het jaartal 1643. Pastoor EH Guiljams HC, benoemd in Miskom in 1812 en pastoor tot 1828 ,  kocht het in 1818 in Diest - schatkamer van de Onze Lieve Vrouwparochie - voor het altaar zou er vroeger ook een communiebank gestaan hebben ( gegevens 03/09/1921 )

Het beeld van de heilige Wivina is licht beschadigd ( kaars ontbreekt ) - 72 cm hoog - gepolychromeerd - 16 de eeuw -   

In 1923 vinden we 1093 eeuwigdurende betalende leden en 515 mannen en 558 vrouwen die jaarlijks betaalden , wat maakt dat er in 1923 niet minder dan 2166 mensen ingeschreven waren in het broederschap.

Het aantal missen ter ere van de Heilige Wivina schommelde gedurende de jaren  1927 tot 1936 van 20 tot 41.

Wivina's spreuk spoort ons aan steeds positief te leven : " CRESCAS, NEC DECRESCAS = Groei, geeft nooit op "

Zondag 19/02/2017 hebben we van een familie uit Herk de Stad vernomen dat er nog een derde genezing is geweest in de jaren 1925-1930. Deze persoon was door de dokters opgegeven en zou 's anderdaags overlijden. Ten einde raad ondenam de familie in de namiddag een voetbedevaart naar de Heilige Wivina in Miskom en de volgende dag was deze persoon al veel beter en langzamerhand is hij volledig hersteld.  ( Getuigen van dit verhaal Omer Heusdens en Louisa Pacolet )

Iedere eerste dinsdag van de maand wordt er gebeden voor alle ingeschreven en overleden leden van het broederschap. Juiste data terug te vinden onder rubriek algemene agenda.

Zondag 16 december 2018 : van 13 tot 18 uur viering van het naamfeest van de heilige Wivina

 

 

 

Affiche van Groot - Bijgaerden

Affiche Heilige Wivina Miskom

Oude documenten Heilige Wivina - Museum voor Volksdevotie

Oude documenten Heilige Wivina - Museum voor Volksdevotie