Opening oude kluis in het oude kloostergebouw in Miskom - 21/10/2015

Misheem wil zich verdiepen in het geschiedkundig en heemkundig verleden van ons kerkdorpje Miskom. We hebben al tal van verloren gewaande documenten teruggevonden in de parochie en kerkarchieven. Ook de archiefstukken van de broederschappen waren een bron voor ons onderzoek. Ook hebben we documenten verworven welke in handen waren van privé personen. Maar tal van documenten destijds opgespoord en verzameld door pastoor Vanderseypen en koster Van Cauwenbergh waren verdwenen. Een laatste hoop was de grote kluis in het oude kloostergebouw, helaas hadden we wel de sleutel, maar we kenden de code niet. Op woensdag 21/10/2015 heeft slotenmaker Aerts uit Diest ons komen helpen en heeft de kluis na 35 jaar haar geheimen prijs gegeven. Via het broederschap van de heilige Wivina hadden we al kunnen aantonen dat het altaar van de Heilige Wivina wel degelijk uit 1643 was. Nu willen we aan de hand van de vrijgekomen documenten aantonen dat het geschilderd retabel met vleugels op het neogotisch hoofdaltaar niet het leven van de Heilige Amandus voorstelt, maar wel het leven van van onze patroonheilige Sint-Germanus van Parijs. Door oudheidkundige Wauters en velen die hem als bron gebruiken werd onze kerk ook ten onrechte met de Heilige Amandus als patroonheilige vermeld in plaats van Sint-Germanus van Parijs.

De schilderijen op het hoofdaltaar zijn van de hand van Charles Beyaert, Mariastraat 6 in Brugge en dateren van november 1920. Schilderij een : Germanus was nog een monnik en in de kloosterkapel kreeg hij een visioen. Een oude grijsaard voorspelt hem dat hij later bisschop van Parijs gaat worden en toont hem de stadssleutels - schilderij twee: Koning Childebert ligt ziek te bed en wordt door Germanus genezen - schilderij drie: de overblijselen van Germanus worden overgebracht in 't bijzijn van Karel de Grote, hier nog als kind afgebeeld, en tijdens de doortocht gebeuren er tal van wonderbare genezingen en schilderij vier: Germanus nodigt armen uit aan zijn tafel, hij geeft hen eten en onderwijst hen , zo krijgen ze tegelijkertijd lichamelijk en geestelijk voedsel. Schilderij drie en vier zouden van plaats moeten verwisselen. Bij het schilderij met de overbrenging van de relieken had pastoor Joossens om een herschildering gevraagd, met meer aandacht voor het reliekschrijn, helaas heeft de schilder hier geen gehoor aan gegeven. Aan de achterzijde zijn de vier evangelisten afgebeeld. Prijs 5315,70 franken.  

Tussen 1874 en 1876 werd de oude kerk vernieuwd en vergroot. Er werd een nieuwe toren aangebouwd. In 1920 stelde de pastoor barsten vast tussen het oude en het nieuwe bijgebouwde gedeelte. In 1934 moet er boven Miskom een zwaar stormweer hebben plaats gevonden en werden er scheuren van 5cm. vastgesteld. In 1936 na een periode van veel regen en wind verbreden de scheuren nogmaals. De toren begon over te hellen zowat 21 cm. over de ganse hoogte van de toren. In 1937- 1938 werden de herstellingswerken aanbesteed en uitgevoerd voor de som van 35.200,00 franken door de firma Pieux-Franki uit Luik.

Het huidige hoogaltaar is een ontwerp van beeldhouwer J. Gerrits uit Antwerpen. De eerste plannen dateren van mei 1913. Prijs in 1913 is 3800,00 franken. in deze prijs zat trappen, plinten, bovendeel altaarblad in marmer " comblanchien ", kolommen in " lamartine ", tombe in fijne witte steen " tercé " ,retabel met luiken in eikenhout. Tabernakel in koper, gevernist en met een koffer in staal. Dan kwam WO I zodat de werken pas in 1919 zijn uitgevoerd. Natuurlijk met een zware discussie tussen de kerkraad en de beeldhouwer over de hogere kosten naar uurloon en materialen.

Verder hebben we volgende documenten en dossiers teruggevonden:

Voor het altaar van Sinte-Wivina zou een communiebank gestaan hebben( stijl Lodewijk XV ) Zie een schrijven van Kanunnik R.Lemaire tijdens een bezoek aan kerk en pastorie voor inventaris en waardebepaling van de pastorie 03/09/1921 - vijf schilderijen in de pastorie werden aan een inspectie onderworpen,met besluit dat er drie NOOIT mochten verkocht worden - helaas  

Document van inhuldiging geschilderde kruisweg op 20 september 1868

Rekeningen Sint-Ceciliafeest voor de jaren 1930 - 1939 - vaste ingrediënten 6à 7 stokvisschen - 4 bakken bier ( waarvan 3 bakken zoet en 1 bak bock ) - mand aardappelen - boter - mosterd - 50 cigaren -

Inventaris kerkelijke voorwerpen van 22/02/1944

Gegevens per jaar betreffende geboorten en overlijdens van 1752 tot 1841 in Miskom

Gegevens per jaar betreffende geboorten, overlijdens en huwelijken van 1842 tot 1912 in Miskom.

Uit deze gegevens leren wij dat er in de periode 1752 - 1801 gemiddeld 9 dopen waren en gemiddeld 4 overlijdens per jaar. In de periode 1802 - 1841 waren er gemiddeld 12 dopen en 7 overlijdens per jaar. In de periode 1842 - 1912 waren er gemiddeld 15 dopen per jaar en 9 overlijdens. Voor de kerkelijke huwelijken komen we voor de periode 1842 - 1912 op een gemiddeld aantal van 3 per jaar. Het hoogst aantal overlijdens noteren we in 1834 namelijk 26 en in 1865 noteren we 25 overlijdens. Het hoogst aantal dopen noteren we in 1849 namelijk 26 en in 1921 waren er 25 dopen. 

Het eerste register betreffende het Broederschap van de Heilige Wivina - 1815

Huwelijksregister 1842 - 1936  

Doopregister 1752 - 1851 ( ook huwelijken en overlijdens ) 

Gebundelde rekeningen van de kerk periode 1617 - 1659

Certificaten van de relieken in de kerk

Testamenten en notariële akten van alle publieke stichtingen

Notulenboek van de kerkfabriek van 1831 - 1932 

Document betreffende teruggave papieren geld, dat was ingevorderd ingevolge de geldsanering door de staat. - WO II - som van 112.600 frank ( deze gelden bevatten 18.000 frank voor bestelde missen en dertigsten - 36.900 frank van het Broederschap van de Heilige Wivina - 10.800 frank van de Sint-Rochuskapel - 12.000 frank voor onderhoud van de kerk en 30.000 frank voor herstellingen aan zijbeuken kerk en 8000 frank voor onderhoud pastorij.)

Alle gezinnen wonende in Miskom in 1843

Alle gezinnen wonende in Miskom in 1936

Aankoopfacturen 1900 - 1920

Dossier van herstel oud kerkorgel in 1934 - In 1860 werd door orgelbouwer Van Dinter een nieuw orgel gemaakt.

Dossier weggenomen grote klok augustus 1943

Dossier bosmisdrijf door de geallieerde legers  - uitspraak 26/03/1943

Chijnsboeck van den Patroon sinte Germain gelegen binnen Miscum uit 1610

Brief pastoor Joossens omtrent betwisting eigendomstitel stukje grond voor de pastorij

Dossier betwisting rekening Van Sina voor de omkadering van het tabernakel - januari 1921 

Verschillende schriftjes van het " Kleinseminarie te Hoogstraten "  met diverse notities rond oorkonden, geschiedenis van Miskom enz. Deze notities waren opgetekend door pastoor Matheys Eleutherius Vandersijpen pastoor in Miskom van 1920 tot 1947 en voorheen leraar aan 't Kleinseminarie te Hoogstraten.

1914 - 1918 : Eerste wereldoorlog - Miskomse oorlogsslachtoffers : VAN DYCK Emilius ( Emiel ) - DEGEEST Eligius - COUWENBERGH Damianus Josephus

 

01/01/1926 : Oprichting door de Boerengilde van Miskom van een Landelijke Vakboekerij

1940 - 1945 : Tweede wereldoorlog - Miskomse oorlogsslachtoffers - DIERICKX Renatus ( René ) - VANDYCK Franciscus uit Waanrode, maar vermoord in Miskom

17/08/1963 : Gouden priester jubileum pastoor Louis de Vries 

01/09/1963: aanstelling laatste veldwachter Kersbeek-Miskom : de heer Theophiel De Wil uit het naburige Zuurbemde

Aug. 1964 : Gouden klooster jubileum van zuster Ferdinande( geboren Marie Van Hoeylandt ) tevens moeder - overste van de Miskomse kloostergemeenschap

15 & 16/10/1966 : Vlaamse kermis ten voordele van de christelijke scholen van Kersbeek en Miskom die vechten voor hun voortbestaan. Slogan was: scholen leeg, dan zusters weg, onderwijzers weg en dan gaat de parochie dood.

06/06/1968: Kardinaal Suenens heeft het ontslag om gezondheidsredenen van pastoor De Vries aanvaard en dit ingaande op 01/07/1968.

30/06/1968: afscheidsviering pastoor De Vries

18/08/1968 : inhuldiging pastoor Nijs. - komende van de grens Waanrode -Miskom op de Meyenberg.

29/12/1968: 50 jaar boerinnengilde Miskom. - het is een jaar van de wonderdadige broodvermenigvuldiging voor de boerinnengilde want het ledenaantal stijgt van 32 naar 120.

24/07/1969 : pastoor Nijs vertrekt op eigen verzoek uit Miskom , dit zal zich nog herhalen.

29/08/1969 : overlijden pastoor De Vries in Genk - begraven in Averbode

14/09/1969 : aanstelling pastoor De Coen - een pater Norbertijn van 't Park

24/11/1971 : stichtingsvergadering van de gepensioneerdenbond Miskom

juni 1973: de gemeentelijke jongensschool Miskom heeft tussen 976 gemeentescholen en tussen 180.126 leerlingen de eerste prijs qua sportverdienste behaald in de provincie Brabant . Ze ontvingen 10.000 bfrs om sportartikelen te kopen voor de school.

15/07/1973: aanstelling Jan Berghmans, was onderpastoor te Kortenaken, als nieuwe pastoor van Miskom. Tussen 02/04/72 en 15/07/1973 heeft de pastoor Vanwinckel van Kersbeek de parochie Miskom onder zijn hoede genomen. Pastoor Jan Berghmans is reeds de vierde pastoor voor Miskom in amper 5 jaar tijd. Daarbij neemt de pastoor zijn intrek in het kloosterhuis en niet in de pastorie. Deze zal later verkocht worden, alhoewel het een schenking vanwege Georgius Kemerlinckx betrof en dus niet kon verkocht worden.

oktober 1973 : plaatsing van de eerste CV in de kerk van Miskom.

03/11/1973 : overlijden van zuster Caritas " de Caritas van Miskom " Ze is gedurende 33 jaar actief geweest in de christelijke meisjesschool van Miskom. Ze was een uitstekende leerkracht maar voerde ook een schrikbewind in de school en in de kerk en was daarom voor veel kinderen een nachtmerrie. Zij werd 07 november begraven te Nevele.

Eind 1974- gans 1975 : grote werken aan de kerk zowel binnen als buiten en dit zonder enige vorm van subsidie of gemeentelijke tussenkomst, alleen met gelden van de verkoop van de pastorie en bouwgronden.

31/01 en 01/02/1975 : feestelijke opening parochiezaal Miskom

06/1975 : kruis op de toren ( 3 m hoog zonder voet en haan en 110 kg zwaar ) volledig behandeld en herschildert - ook de haan staat opnieuw goudgeel te blinken en te draaien in alle windrichtingen na een lange stilstand.

08/1975: portaal twee muren dichtgemetseld en het groot missiekruis van in de kerk naar het portaal overgebracht.

09/1975 : vertrek meester Fernand Degeest " de minus " na ongeveer 30 jaar trouwe dienst in Miskom.

01/12/1977 : overlijden van zuster Isabelle van de zusters Sint-Vincentius a Paolo uit Deftinge - was als zuster actief in Miskom van 1952 tot 1959 

08/12/1977 : 60 jaar kloosterjubileum zuster Irma Vandermeulen uit Miskom. Zij is ingetreden bij de zusters Apostelinnen in Antwerpen.

02/07/1978: zilveren priesterjubileum pastoor Jan Berghmans

01/09/1978: sluiting van de christelijke lagere scholen in Miskom. Vanaf nu worden de kinderen verspreid over Waanrode, Kortenaken, Hogen, Hoeleden enz.

25 mei 1979 : Het kerkkoor van Sint-Germanus heeft een huwelijksmis op een langspeelplaat opgenomen met 8 Vlaamse liederen.

1979 : Op aanraden van de jonge orgelist Stan Arnauts wordt er een tweedehands hammond orgel aangekocht prijs 280.000 bfrs.

1979 : Er is een nieuw tafelaltaar aangekocht met bijpassende lezenaar kostprijs 91.234 bfrs.

- Liste des habitants de la commune Kersbeek-Miskom transportés en Allemagne, le 21 Novembre 1916. 1325 habitants, 345 ont passé au contrôle, dont 94 déportés en Allemagne. De 94 weggevoerden waren ongeveer gelijk verdeeld over de parochies Kersbeek ( 46) en Miskom (48 )

- Op 10 juni 1981 wordt het aantal kerkstoelen in de kerk gebracht op 160 stuks. Herschikking door pastoor Berghmans Jan, in funktie van het verminderde aantal vaste kerkgangers.

23/02/1984 worden op de speelplaats van de school de metalen schoolbanken verkocht voor 500 bfrs. per stuk

mei 1984 pastoor Jan Berghmans start met zijn muziekcassetten ( eerste casette bestaat uit 25 Maria liederen ) op te nemen. Dit zal een lange reeks worden van meer dan 100 stuks. Samen met de cassette maakt hij ook een tekstboekje van de liederen. Prijs cassette 100 bfrs en het boekje 20 bfrs.

In mei 1988 is er tergelegenheid van het Mariajaar gestart met een kapelletjestocht in de parochies Kersbeek en Miskom door de Landelijke Gilde. Wanneer de Landelijke Gilde gestopt is met haar activiteiten heeft de KVLV deze kapelletjestocht overgenomen. Sinds 2012 is de organisatie in handen van het Museum voor Volksdevotie.  

In 1989 is de devotie voor de pestheilige Sint-Rochus in ere hersteld met jaarlijks op 16 augustus een mis aan de kapel ter zijne ere opgericht.

In 1990 tijdens het feestjaar 850 jaar Miskom zijn 2 oude vrome gebruiken in ere hersteld, namelijk de sacramentsprocessie en de jaarlijkse viering van het feest van het Heilig Hart van Jezus. 

Op 01/11/1991 overleed Z.E.H. Jozef De Coen welke van 14/09/1969 tot 02/04/1972  pastoor is geweest in Miskom. Hij werd begraven op het kloosterkerkhof van de abdij van 't Park te Heverlee.

In 1992 is de binnenziide van de kerk volledig geschilderd door de firma Peetermans -Vanwelde uit Miskom voor de prijs van 700.000,00 bfrs.

26 april 2019 : het is 75 jaar geleden dat onze parochiaan Renè DIERICKX op amper 22 jarige leeftijd gefussilleerd werd in Breendonck.